26 Ekim 2020

Gösterim: 541

2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibariyle Azami Süresini Dolduran Önlisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Ek Sınav ve Süreler İle İlgili Duyuru

6569 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesine eklenen; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” hükmünün uygulamasında kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren hesaplanmasına karar verilmiştir. 

Bu sebeple, azami süreler 2547 sayılı Kanun 44 üncü maddesinin (c)  fıkrasında önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için aşağıda şekilde belirtilmiştir.

“Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl,doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.  Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilememesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemeyeceği ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve yükseköğretim kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” hükmü yer almaktadır.

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ( c ) bendi kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlamış olan önlisans öğrencilerine başarısız oldukları tüm derslerden iki ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları Meslek Yüksekokullarına e-mail ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek süre sınavları sonunda öğrencinin durumu “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Azami Öğrenim Süreleri ve Öğrenci Statüsü (Madde 12)” çerçevesinde değerlendirilerek ilgili öğrenciye; ek süre, sınırsız sınav hakkı verilecek ya da ilişiği kesilecektir.

Öğrencilere önemle duyurulur.

 

Ek Sınav Başvuru Tarihleri                                                : 26 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020

Başvuruların Akademik Birimlerce Değerlendirilmesi   : 03 Kasım 2020

1.EK SINAV TARİHİ                                                          : 05 Kasım 2020 – 06 Kasım 2020

1.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 07 Kasım 2020 – 09 Kasım 2020

2.EK SINAV TARİHİ                                                          : 11 Kasım 2020 – 12 Kasım 2020

2.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 13 Kasım 2020 – 15 Kasım 2020

 

 

"Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Azami Öğrenim Süreleri Uygulaması" ekte yer almaktadır.

Başvuru dilekçesi gonen@bandirma.edu.tr adresine gönderilmelidir.